Tolkningsuttalelse ❘ Om kommunens adgang til å unnta fra krav om ansvarsrett 

Kommunal- og distriktsdepartementet har den 14.11.2023 (i sak 23/1820-4) gitt en tolkningsuttalelse etter spørsmål fra Trondheim kommune. Spørsmålet gjelder kommunens behandling av søknad om tiltak etter at tiltaket er oppført når den som har utført arbeidet er gått konkurs eller er ukjent, for eksempel hvis eiendommen er solgt etter utførelsen.

Hovedregelen er ansvarlig foretak

Utgangspunktet og hovedregelen er at søknadspliktige tiltak skal forestås av ansvarlig foretak, også ved konkurs eller søknad om etterfølgende tillatelse, jf. pbl § 20-3 og kapittel 23. Enkelte mindre tiltak er unntatt kravet. Kommunen kan imidlertid også unnta fra krav om ansvarlig foretak i visse tilfeller, jf. pbl § 23-1 femte ledd. Departementet viser til at kommunen i helt særlige tilfeller også på ulovfestet grunnlag kan begrense krav om ansvarlig foretak.

Kommunen kan unnta fra krav om ansvarsrett

Kommunen har hjemmel til å unnta fra ansvarsrett i noen tilfeller, der ansvarsrett er «klart unødvendig.» Ordlyden legger opp til en høyere terskel enn det som var tilsiktet, og departementet legger til grunn at den må tolkes slik at den ikke blir utilsiktet høy. Tiltak som kan unntas vil typisk være de hvor oppgavene teknisk sett er enkle, for eksempel ved bruksendringer som ikke nødvendiggjør ombyggingsarbeider og riving av mindre bygninger, som garasjer. Departementet viser videre til at det er kommunen selv som må gjøre en konkret vurdering i det enkelte tilfellet, og jo større konsekvenser feil og mangler kan få for liv og helse, desto mer tilsier dette at det må brukes ansvarlig foretak.

Departementet har tidligere lagt til grunn at for tiltak som ble omsøkt og godkjent før 1. januar 1998, men som mangler ferdigattest, så kan manglende dokumentasjon løses med tilstandsvurdering (se sak 18/2655). Tilsvarende kan benyttes i situasjoner der kommunen vurderer å unnta fra krav om ansvarsrett.

Unnta fra krav om ansvarsrett på ulovfestet grunnlag

Departementet viser til at kommunen i helt spesielle tilfeller kan akseptere en ulovfestet løsning ved å stille krav om ansvarlig kontrollerende foretak, eventuelt også søker, og at øvrige krav om ansvarsretter bortfaller.

Ansvarlig kontrollerende avgrenser sitt ansvar ved å innhente en tilstandsvurdering for arbeid som er utført før de overtok ansvaret.

På bakgrunn av tilstandsvurderingen kan kommunen gi tillatelse.

Tiltakshaver har uansett det overordnede ansvaret

Departementet avslutter sin vurdering med å vise til at kommunen alltid kan rette ett pålegg om retting mot tiltakshaver, dersom det er uklart hvem som er «den ansvarlige» for feilen.