Byggeprosessen blir mer miljøvennlig

De siste årene har det blitt større og større fokus på gjenbruk og andre tiltak for å redusere avfall og klimautslipp i samfunnet, og man hører mer og mer om «det grønne skiftet» . For å nå målet om å bli et lavutslippsland innen 2050, må vi omstille oss til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser. Det må skje endringer innenfor alle samfunnsområder.

Endringene skal bidra til å redusere klima- og miljøavtrykket fra bygg

En av regjeringens fire satsinger for en aktiv bolig- og bygningspolitikk er å sørge for at byggenæringen er klimavennlig. Nå har regjeringen gjort grep for å gjøre byggeprosessen mer miljøvennlig, og redusere avfallet i byggenæringen.
Det er gjort endringer i energi-, klima- og miljøkravene i byggteknisk forskrift (TEK17) og tilhørende endringer i byggesaksforskriften. Endringene skal bidra til å redusere klima- og miljøavtrykket fra bygg.

Hva er nytt?

Tidligere har dokumentasjonskravene til byggevarer vært tilpasset nye byggevarer, og det har i kravene vært forutsatt at den som skal dokumentere byggevarene har kjennskap til produksjonsprosessen knyttet til de enkelte varene. Dette har gjort det vanskelig å gjenbruke byggevarer i nye prosjekter. Fra 01.07.2022 fjernet departementet i dokumentasjonskravene for forhandlere av byggevarer.

Du finner hele Byggteknisk forskrift med veiledning her

Du finner hele Byggesaksforskriften med veiledning her

Kravene til helse, miljø og sikkerhet i bygg er uendret

Dokumentasjonskravet i byggteknisk forskrift (TEK17), som retter seg mot brukeren av produktet, videreføres. Det betyr at kravene til helse, miljø og sikkerhet i bygg gjelder på lik linje som tidligere.

Demontering og sortering av avfall

Fra 01.07.2022 er det krav om at nye bygg skal bygges slik at de senere kan demonteres. Det er videre krav om at materialer skal bli kartlagt for gjenbruk ved større arbeid i eksisterende bygg.

Kravet til sortering av avfall på byggeplassene er økt fra 60 til 70 %. Alt avfall skal leveres til godkjent avfallsmottak, gjenbruk eller direkte til gjenvinning.

Miljøkartlegging og dokumentasjon

Det stilles nå videre krav om miljøkartleggingsrapport ved følgende tiltak:

– Vesentlig endring, herunder fasadeendring, eller vesentlig reparasjon av bygningen dersom tiltaket omfatter mer enn 100 m2 BRA av bygningen.

– Riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m2 BRA.

– Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, endring eller rivning av bygninger, konstruksjoner og anlegg dersom tiltaket genererer over 10 tonn bygg- og rivningsavfall.

Ved vesentlig endring eller vesentlig reparasjon, fasadeendring eller bruksendring av eksisterende boligblokk og/eller yrkesbolig er det nå krav om at det skal kartlegges om noen av bygningsfraksjonene som skal fjernes er egnet for gjenbruk, og det skal utarbeides en egen rapport fra gjenbrukskartleggingen.

Ved oppføring og hovedombygging av boligblokk og yrkesbygning er det nå krav om klimagassregnskap for materialer.

For mindre tiltak som ikke har egne dokumentasjonskrav, er det ikke krav om dokumentasjon for materialene. Det er likevel viktig å huske på at de øvrige tekniske krav, herunder blant annet sikkerhetskravene likevel må oppfylles.

Lurer du på hvordan du kan gjøre byggeprosessen mer miljøvennlig, må du gjerne ta kontakt med oss.

Forfatter: Cathrine Tvedt Lorentzen