Byggesaksdel

39 artikler funnet

Er de ekstra soverommene i bygården virkelig søknadspliktig?

Saken ble først publisert Mandag 17. juni 2024 på Estatenyheter.no Fra 1. januar 2022 har Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) innført et nytt prioritert tilsynsområde: tilsyn med…

Les mer

Hvordan dokumentere at atkomstkravet i plan- og bygningsloven er oppfylt?

Kravet til veiforbindelse er regulert slik i lovens § 27-4 første ledd første punktum: «Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av…

Les mer

Bygg når du kan – byggeløyve har avgrensa varigheit

Når startar fristen? Lovgivar la lenge til grunn at fristen skulle telje frå kommunen sitt vedtak, utan omsyn til om vedtaket vart klaga på. Dette…

Les mer

Søknadsplikt og høydekrav for solcelleanlegg på tak

Søknadsplikt Etter plan- og bygningsloven er oppføring av bygningstekniske installasjoner et søknadspliktig tiltak. Utgangspunktet er at solcelleanlegg er å anse som en bygningsteknisk installasjon, og…

Les mer

Lovendring: skjerpa krav til handtering av overvatn

Krav til byggetomta og ubygd areal Plan- og bygningslova § 28-1 set krav til at byggegrunn skal vere tilstrekkeleg sikker. For å hindre skader på…

Les mer

Statsforvaltaren i Vestland endrar praksis

Endringane omfattar følgjande Konsekvensen av endringa Det er vanskeleg å seie noko om konsekvensen av endringa på noverande tidspunkt. Saker som ikkje skal på høyring…

Les mer

Tolkningsuttalelse ❘ Om kommunens adgang til å unnta fra krav om ansvarsrett 

Hovedregelen er ansvarlig foretak Utgangspunktet og hovedregelen er at søknadspliktige tiltak skal forestås av ansvarlig foretak, også ved konkurs eller søknad om etterfølgende tillatelse, jf.…

Les mer

Avstandskrav kan være så enkelt, men likevel så vanskelig. Hold tungen rett i munnen for riktig beregning!

Hensyn og utgangspunkt for avstandskrav Hensyn og formål bak avstandskrav er først og fremst branntekniske hensyn, men også for å sikre tilstrekkelig med luft og…

Les mer

Parkeringskrav for fritidsbustadar

Krav til tilstrekkelig uteareal Som vist til innleiingsvis så set plan- og bygningslova (pbl) § 28-7 krav til tilstrekkeleg uteareal for rekreasjon og parkering på…

Les mer

Branntryggleik i studentbustadar

Utleigar er ansvarlig Husk at det er du som utleigar som er ansvarlig for branntryggleiken i bygget som du eig. Ansvaret føl både av brann-…

Les mer