Artikler

78 artikler funnet

Strandsonesakene – Harris forklarer

Mange grunneiere fikk pålegg om å rive sine eldre brygger I samarbeid med Bergen byarkiv oppdaget Harris Advokatfirma at det nesten ikke er dokumentasjon å…

Les mer

Kva gjer du når hogst hos naboen blir ein fare for ras på din eiendom?

Naturskade som konsekvens Skoglova skal sikre ei berekraftig forvaltning av skogressursane, sikre det biologiske mangfaldet,  og at det blir teke omsyn til landskapet, friluftslivet og…

Les mer

Forslag til nye planretningslinjer med fokus på effektiv arealbruk, fortetting og transformasjon 

Statlege rammer og kommunalt handlingsrom  Formålet med planretningslinjene er å sikre ei samordna og berekraftig bustad-, areal- og transportplanlegging. Dei skal samstundes gi kommune og…

Les mer

Søknadsplikt og høydekrav for solcelleanlegg på tak

Søknadsplikt Etter plan- og bygningsloven er oppføring av bygningstekniske installasjoner et søknadspliktig tiltak. Utgangspunktet er at solcelleanlegg er å anse som en bygningsteknisk installasjon, og…

Les mer

Frokostmøte i Bergen. Raskere planprosesser: Hvordan balansere sektorhensyn og unngå tidstyver?

Bergen Næringsråd og Harris Advokatfirma inviterer til frokostmøte om planprosesser. Her vil Bergen kommune dele sine erfaringer om hva som skiller kjappe og treige planprosesser.…

Les mer

Negative servitutter for å begrense konkurranse i dagligvaresektoren er nå forbudt  

Regjeringen har nylig vedtatt forbud mot negative servitutter som hindrer konkurrerende virksomheter i å bruke en eiendom til dagligvarevirksomhet. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2024. Vi ser nærmere på innholdet i forskriften og hvordan aktørene bør innrette seg etter denne.

Les mer

Klimaendringar og kommunalt arbeid for framtidig arealbruk  

Kommunalt arbeid  For å nå dette målet er ein avhengig av at kommunane føl opp med lokale strategiar og konkrete mål. Slike strategier er utarbeida…

Les mer

Lovendring: skjerpa krav til handtering av overvatn

Krav til byggetomta og ubygd areal Plan- og bygningslova § 28-1 set krav til at byggegrunn skal vere tilstrekkeleg sikker. For å hindre skader på…

Les mer

Statsforvaltaren i Vestland endrar praksis

Endringane omfattar følgjande Konsekvensen av endringa Det er vanskeleg å seie noko om konsekvensen av endringa på noverande tidspunkt. Saker som ikkje skal på høyring…

Les mer

Positive endringer i plan- og bygningsloven

Artikkelen ble først publisert i Estate mandag 4. desember 2023 14:07 (Oppdatert 4. desember 2023 14:07 ) Artikkelforfatterne er advokat Vibeke Frøyseth og senioradvokat Ingrid Kyvig…

Les mer