Takvinkel

Skråtak eller flatt tak. En takvinkel kan ha betydning for flere forhold – bygningens høyde, innvendig bruksareal, drenering av nedbør, og ikke minst det estetiske. Takformen er ofte godt synlig, og derfor viktig for husets visuelle uttrykk. Men – det står ingenting uttrykkelig i plan- og bygningsloven om takvinkler. Av: Marianne Reusch

Tilstrekkelig fall. Byggteknisk forskrift (TEK17) § 13-12 sier at tak skal prosjekteres og utføres med tilstrekkelig fall. Regn og smeltevann skal ikke bli liggende på taket. Dirkektoratet for byggkvalitet har nærmere forklaring på dette i sin veileder. Der de tekniske kravene stopper, overtar de estetiske.

Eksempel på takvinkel
Eksempel på en vanlig takvinkel

Et spørsmål om grader. Hva er en passelig takvinkel? Hvordan kommer man for eksempel frem til at 33 grader er bedre enn 45 grader? Og hva er i så fall feil med 90 grader? Bestemmelser om takvinkel er av lokal art. Man finner dem i reguleringsplanen. Hjemmelen for slike reguleringsplanbestemmelser er plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 1.

Vinkelregler. Det er nokså vanlig at en arealplan med tilhørende planbestemmelser har regler om utforming av tak, som takvinkel, materialbruk, takterrasser osv. Det kan for eksempel være krav om at takvinkelen skal holdes innenfor nærmere angitte rammer. Planbestemmelsene er bindende for den som vil bygge. Og de er bindende for kommunen selv. Dette siste er det visst lett å glemme. Se plan- og bygningsloven § 1-5 og § 12-4 om rettsvirkning av planer. Skal det bygges en annen takvinkel enn det som følger av planbestemmelsene, må enten planen først endres etter reglene i § 12-14, eller det må dispenseres fra planbestemmelsene.

Visuelle kvaliteter Bygningsmyndighetene kan også treffe bestemmelser om takvinkel innenfor rammene av plan- og bygningsloven § 29-1 om god arkitektonisk utforming, § 29-2 om visuelle kvaliteter og § 29-4 om byggverkets plassering og høyde. Bestemmelser om takvinkel etter disse reglene er først og fremst aktuelle dersom spørsmålet ikke er eksplisitt løst i planbestemmelser, eller dersom planen gir rom for tolkning.

Bot eller bedring. Direktoratet for byggkvalitet skriver i sin veileder til byggesaksforskriften (SAK) § 16-1 at takvinkel som har et mindre avvik fra krav i plan, kan ilegges overtredelsesgebyr med inntil kr. 10 000,-.

Frognerseteren

Historisk. Dragestilsarkitekten Holm Munthe hadde nokså frie tøyler da han tegnet Frognerseteren restaurant (1891). Huset lå utenfor byens byggebelte, og var ikke omfattet av bygningslovgivningen på den tiden. Regler om takvinkler er ikke noe nytt. Lov om bygningsvesenet fra 1924 ga Bygningsrådet vide fullmakter, og kunne både tillate og påby:

En hvilken som helst takreisning, hvor det finnes at arkitektoniske forhold og hensynet til gatebildet gjør dette ønskelig…

Lov om bygningsvesenet
Lov om bygningsvesenet uttak