Ulovlighetssakene foreldes ikke – er det fritt frem for kommunen å kreve riving av bryggen din?

Kommunen har plikt til å forfølge ulovlige byggetiltak. Plan- og bygningsloven er et av få rettsområder der lovbrudd ikke foreldes.

Av: Ingrid S. Moe

I disse dager er det mange grunneiere i hele landet som har mottatt pålegg fra kommunen om å rive brygger som har eksistert i 30-60 år, ofte begrunnet med at kommunen ikke finner dokumentasjon i sitt arkiv. Det finnes flere eksempler på dette i Bergen.

Spørsmålet det er naturlig å spørre seg i disse sakene er hvorfor kommunen ikke finner dokumentasjon i sitt arkiv på at bryggen din er lovlig etablert?

En mulighet er at grunneieren ikke sendte melding til kommunen. Årsaken til dette kan være at grunneier ikke visste om at slik melding skulle sendes til kommunen. En annen årsak kan være at bygningsmyndighetene på etableringstidspunktet ikke krevde slik melding.

Saksbehandlingen var helt annerledes for 30 til 60 år siden; den kunne være uformell og enkel i det som gjaldt kurante saker. Byggesaksinspektørene hadde en sentral rolle i byggesaksbehandlingen, og var ofte ute på byggeplassene/tomtene – og ordnet ting på stedet med instrukser om godkjennelse.

Mye av den institusjonelle hukommelsen, som er avgjørende for forståelsen av rettssituasjonen på etableringstidspunktet, er nå gått tapt. Dette svekker rettsikkerheten i tilsynssaker som knytter seg til eldre tiltak.

Et annen begrunnelse for at kommunen ikke finner meldinger i arkivet, kan være at kommunene ikke arkiverte slike meldinger. Arkivlova trådte i kraft først i 1. januar 1999. Før dette var det et uoversiktlig rammeverk for reglene om arkivering. Undersøkelser viser at det for eksempel i Bergen kommune kun er få spor av meldinger for private brygger frem til slike brygger ble søknadspliktig i 1. juli 1997. Er det da rart at kommunen ikke finner meldinger i sitt arkiv?

For å kreve riving må kommunen kunne bevise at det er mer sannsynlig at bryggen er ulovlig, enn lovlig. Det er kommunen som har bevisbyrden i disse sakene.  I bevisvurderingen må bygningsmyndighetene ha en nødvendig historisk kontekst-forståelse for å kunne sette seg inn i hvordan parter og myndigheter den gang forholdt seg – dette mangler ofte i dagens ulovlighetsforfølging.

Dersom kommunen ikke kan dokumentere historiske saksbehandlingsrutiner og en systematisk arkivering av meldesaker er det vanskelig å se at kommunen har oppfylt sin bevisbyrde i disse sakene. Risikoen for manglende dokumentasjon på saksbehandlingsrutiner og manglende systematisk arkivering må ligge på kommunen.