Har du eiendom ved sjøen, og drømmer om flytebrygge til sommeren?

Mange drømmer om flytebrygge for å gjøre tilkomsten til sjø lettere. Hva er det viktig å tenke på?

Søknadspliktig?

Utlegging av flytebrygge er et søknadspliktig tiltak – både etter plan- og bygningsloven og etter havne- og farvannsloven. Du må derfor søke både kommunen og havnevesenet om tillatelse til å legge ut en flytebrygge.

Kan du søke selv?

I utgangspunktet er søknader etter plan- og bygningsloven belagt med ansvar. Dette innebærer at du må ha hjelp fra et foretak med ansvarsretter for å kunne søke om, og etablere et tiltak. Plan- og bygningsloven åpner likevel for at man for noen mindre tiltak kan stå som ansvarlig selv. Dette gjelder blant annet «andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås tiltakshaver». Mange kommuner krever ansvarsretter for flytebrygger. Det kan likevel være enkelte kommuner som lar tiltakshaver stå for slike søknader selv. Du bør derfor undersøke med din kommune om det er nødvendig med et foretak med ansvarsrett eller ikke.

Trenger du dispensasjon?

Utlegging av flytebrygge vil i mange tilfeller kreve dispensasjon. Eiendommen din kan være omfattet av reguleringsplan som ikke tillater flytebrygger der du ønsker å plassere den, eller det kan være bestemmelser i kommuneplanens arealdel som forbyr flytebrygger i det aktuelle området. Utlegging av flytebrygger vil ofte også komme i konflikt med byggeforbudet langs sjø/vassdrag, som er på 100 meter dersom ikke annet er fastsatt i reguleringsplan eller kommuneplanens arealdel. Du er da avhengig av dispensasjon for å kunne legge ut flytebryggen.

I Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen  har departementet delt inn landet i tre soner.

Innenfor sone 1 (kystområdene rundt Oslofjorden) skal byggeforbudet praktiseres strengt, og dispensasjoner skal unngås.

I sone 2 (andre områder der presset på arealene er stor – f.eks. alle kystkommunene i Agder, Stavanger og omegnskommunene, Bergen og omegnskommunene, gamle Molde kommune, Kristiansund og en rekke andre kommuner) skal også byggeforbudet praktiseres strengt. Her skal dispensasjoner unngås i sentrale områder der presset på arealene er stort.

I sone 3 (områder med mindre press på arealene) kan utbygging bare tillates etter en konkret vurdering ut fra lokale forhold. I områder uten press vil det være enklere for kommunene å gi tillatelse til å bygge enn i områder der presset er stort.  

De siste årene har det vært et større fokus på å blant annet sikre tilgjengelighet for allmennheten i strandsonen, og det er derfor vanskeligere å få tillatelse til utlegging av flytebrygge nå enn det har vært tidligere. Mange kommuner er forsiktige med å gi dispensasjoner i strandsonen. Kommunen din må likevel foreta en konkret vurdering av hvordan den aktuelle flytebryggen, med den aktuelle plasseringen, påvirker omgivelsene og allmennhetens tilgang til sjø. Ofte vil flytebryggene plasseres i forbindelse med eksisterende bygg eller andre tiltak langs sjøen, og du vil da kunne argumentere med at flytebryggen ikke privatiserer området mer enn eksisterende situasjon på eiendommen. Det vil også være et argument for dispensasjon at flytebryggen ikke påvirker allmennhetens tilgang til sjø i negativ grad. Dersom det f.eks. er andre friluftsområder i nærheten som sikrer allmennhetens tilgang til sjø, kan det også være positivt å fremheve i en dispensasjonssøknad. Det bør også tydeliggjøres hva som utløser behovet for flytebrygge. F.eks. kan terrenget på land og grunnforholdene i sjø noen steder nødvendiggjøre flytebrygge for å kunne legge til med båt.

Er du usikker på hva som gjelder for din eiendom må du gjerne kontakte oss så vi kan gjøre en vurdering for deg. Alternativt kan kommunen din veilede deg.  

Forfatter: Cathrine Tvedt Lorentzen