Høststormer og tiltak ved sjø

Hver høst ødelegger været brygger, naust og andre byggverk. Klimaendringer gir oss også et villere og våtere vær fremover som kan bety at vi opplever ekstrem-vær oftere enn før. Hva kan repareres og endres uten å måtte sende byggesøknad?

Reparere eller bygge opp igjen uten søknad?

Forsikringsselskapene utbetaler årlig store summer for erstatning tilknyttet naturskader, for eksempel ved at bygninger eller andre tiltak blir tatt av storm. Og det er naturlig å ville reparere eller bygge opp igjen det som er blitt ødelagt.

Men hvor mye kan du gjøre uten å måtte søke til kommunen?

Det klare utgangspunktet etter plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1 bokstav a) er at nye tiltak må omsøkes, jf. § 20-2. Det samme gjelder for «vesentlig endring» eller «vesentlig reparasjon» av slike tiltak, jf. bokstav b). Til tross for dette så kan kommunen unnta fra søknadsplikt hvis tiltaket kan regnes for å være «mindre», jf. § 20-5 g).

Dette innebærer for det første at hvis tiltaket er helt ødelagt og må fjernes, vil oppføring av nytt naust eller ny kai kreve søknad om tillatelse.

Det samme hvis realiteten er at alle naustets fire vegger og tak må skiftes før naustet kan brukes.

Vedlikehold som å skifte enkelte materialer, reparere taket ved å bytte ut enkelte takplater eller heller, eller å skifte vindu til tilsvarende vindu vil klart falle utenfor det som er søknadspliktig. Eller hvis man forsterker deler av en steinbrygge som er i ferd med å rase ut.

Hva så hvis du ønsker å endre materialvalget for eksempel ved å legge tredekke over en eksisterende betongkai? Dette kan jo i mange tilfeller være nødvendig for å heve tiltaket og tilpasse tiltaket til stigende havnivå. I utgangspunktet vil dette være en vesentlig endring som krever søknad, blant annet fordi materialvalget kan ha betydning for om området fremstår som privatisert og dermed hindrer allmenn bruk. Avhengig av plassering og omgang kan imidlertid kommunen gi unntak fra søknadsplikt for slike endringer. Men det forutsetter at tiltaket ikke samtidig utvides og blir større i omfang.

For det tilfellet at tiltaket er søknadspliktig vil slike tiltak som ligger nært sjøen nesten alltid være avhengig av dispensasjon fra strandsonevernet. Det er ingen automatikk i at en slik søknad innvilges, men Sivilombudet har ofte vist til at det må legges til grunn et rimelighetsprinsipp ved vurderingen av om tiltak utsatt for storm skal tillates oppført på nytt.

Den klare anbefaling er uansett å vedlikeholde tiltak langs sjø underveis, slik at de tåler vær og vind, og på den måten sikrer at det ikke blir nødvendig med noen totalrenovering.  

Er du i tvil om det du ønsker å gjøre er søknadspliktig, så tar vi gjerne en vurdering for deg. Alternativt kan du kontakte kommunen og be om veiledning.

Forfatter: Marianne Aadland Sandvik og Kevin Grindland.