Midlertidig forbud mot tiltak – hva er det egentlig?

Midlertidige forbud mot tiltak er ofte forbundet med mye medieoppmerksomhet og kan få store konsekvenser for de som blir berørt.

Oslo kommune – Småhusplanen

Oslo kommune varslet den 06.04.2022 at de ønsket å innføre midlertidig forbud mot tiltak (det som tidligere ble omtalt som et bygge- og deleforbud) for områdene som i dag er omfattet av reguleringsplan S-4220 (Småhusplanen). Det midlertidige forbudet mot tiltak ble vedtatt 01.06.2022. Dette innebærer store begrensninger for rådigheten til eierne av eiendommene som er omfattet av småhusplanen, totalt ca. 28.000 eiendommer i bydelene Alna, Bjerke, Frogner, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, Nordre Aker, Nordstrand, Stovner, Søndre Nordstrand, Ullern, Vestre Aker og Østensjø.

Også mange andre områder rundt omkring i landet er omfattet av slike midlertidige forbud mot tiltak.

Hva er et midlertidig forbud mot tiltak?

Dersom kommunen mener at et område bør undergis ny planlegging, kan kommunen bestemme at fradelinger, endring av eiendomsgrenser, tiltak som f.eks. oppretting av nybygg, tilbygg osv., eller andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet, ikke kan settes i gang før planspørsmålet er endelig avgjort. Dette innebærer at kommunen i utgangspunktet kan forby alle nye tiltak frem til det vedtas en ny reguleringsplan for området.

Er forbudet absolutt?

I noen vedtak om midlertidig forbud mot tiltak bestemmer kommunen samtidig at noen tiltak ikke omfattes av forbudet. Dette er for eksempel gjort i småhusplanen i Oslo, hvor det er gitt unntak for følgende tiltak:

Innvendige tiltak i eksisterende bygninger

  • Alle innvendige tiltak, inkludert bruksendring, som ikke medfører opprettelse av ny boenhet

Utvendige endringer av eksisterende bygninger/konstruksjoner

  • Fasadeendringer
  • Lysgraver, med dybde inntil 0,5 meter og bredde inntil 1 meter, og utvendige kjellertrapper
  • Vesentlig reparasjon
  • Bygningstekniske installasjoner

Oppføring og riving av

  • Påbygg, med unntak av takterrasser
  • Underbygg
  • Tilbygg med samlet størrelse inntil 15 m2 bebygd areal (BYA)
  • Maksimalt én frittliggende bygning som ikke er til beboelse, med størrelse inntil 36 m2 bebygd areal (BYA) og maksimal gesimshøyde på 3,0 meter og mønehøyde på 4,0 meter
  • Levegg (gjelder ikke støyskjerm)

Hentet fra Oslo kommune, Vedtak om midlertidig forbud om tiltak – småhusplanen.

Andre vedtak om forbud mot midlertidige tiltak kan være mer generelle, og forbyr alle tiltak.

Selv om det er gitt midlertidig forbud mot tiltak uten angitte unntak, åpner plan- og bygningsloven for at det likevel kan gis unntak fra forbudet hvis det ønskede tiltaket «etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen». Kompetansen til å gjøre unntak fra forbudet ligger hos kommunen, hos det samme organet som har nedlagt det midlertidige forbudet. Dersom man ønsker at kommunen vurderer om det kan gis unntak, bør det sendes inn en søknad hvor det redegjøres for hvordan tiltaket ikke vil vanskeliggjøre planleggingen.

Hvor lenge varer et midlertidig forbud mot tiltak?

Et midlertidig forbud mot tiltak varer til ny reguleringsplan eller endringer i eksisterende plan for området er vedtatt. Det er da den nye planen som gjelder for området. Dersom planspørsmålet ikke er avklart innen fire år etter at det midlertidige forbudet er vedtatt, faller forbudet bort. Kommunen likevel, «i særlige tilfeller», forlenge fristen.

Oslo kommune har i vedtak om midlertidig forbud mot tiltak for områdene som omfattes av Småhusplanen forespeilet en varighet på ca. 1 ½ år.

Har du sendt inn søknad om tiltak før et midlertidig forbud mot tiltak ble vedtatt?

Dersom du allerede har sendt inn søknad om tiltak før det midlertidige forbudet mot tiltak ble vedtatt, og søknaden din ikke er avgjort, kan du likevel bli berørt av det midlertidige forbudet. Kommunen må da varsle midlertidig forbud mot tiltak innen utløpet av de saksbehandlingsfristene som gjelder for din søknad og deretter vedtak midlertidig forbud mot tiltak senest innen 8 uker etter utløpet av fristen. Dersom kommunen ikke klarer å varsle og i tillegg vedta det midlertidige forbudet innen disse fristen, kan ikke det midlertidige forbudet gjøres gjeldende for din søknad.

Er din eiendom omfattet av et midlertidig forbud mot tiltak og du lurer på om du likevel kan ha muligheter til å utvikle eiendommen din i denne perioden, må du gjerne kontakte oss. Alternativt kan kommunen din veilede deg. 

Forfatter: Cathrine Tvedt Lorentzen