Camping

Klar for påsken? Nye regler for brannsikkerheten på campingplasser

Vi er vel alle enige om at det må stilles tekniske krav til avstand mellom byggverk for å forhindre brannspredning. Det er nylig vedtatt nye regler som innebærer at det stilles nye krav til avstand og dette vil være relevant for alle som bruker campingplasser. Av: Marianne Aadland Sandvik

Campingplasser har ikke tidligere hatt egne angitte krav til avstand mellom hver campingenhet, men det er lagt til grunn at det generelle kravet til minst 8 meter mellom hvert byggverk også gjaldt for campingenhet med såkalt «spikertelt». For campingenheter med for eksempel teltduk har det vært akseptert en avstand på 3 meter.

Det er nå vedtatt en endring som innebærer at det stilles strengere krav til brannsikring av campingplasser. Endringen trådte i kraft 1. mars og gjelder også for allerede lovlig etablerte campingplasser, men som kjent kan ikke lover gis tilbakevirkende kraft etter Grunnloven § 97. 

Endringen innebærer et avstandskrav på 4 meter mellom hver campingenhet. I en campingenhet inngår campingvogn, bobil, villavogn, husvogn, telt fortelt, spikertelt, terrasse, levegg og lignende byggverk. I tillegg stilles det krav til at hver enhet maksimalt kan ha en størrelse på 75 m2 og en høyde på 4 meter.

Utklipp hentet fra dibk.no

I tillegg må campingplassen deles inn i parseller med grunnareal på maksimalt 1200 m2, og mellom hver av parsellene skal det være branngater på minimum 8 meters bredde.

Utklipp hentet fra dibk.no

Ettersom kravene gjelder for allerede lovlig etablerte campingplasser, kan det stilles spørsmål ved konsekvensen av endringen og om dette innebærer at alle etablerte campingplasser må gjøre omfattende endringer før årets sesong.

Svaret på dette er nei. Det er utarbeidet en veileder som legger til grunn følgende:

  • Kravene kommer til anvendelse ved vesentlige endringer av eksisterende campingplass, for eksempel ved at det etableres nye områder for camping, ny infrastruktur som strøm vann, avløp og andre større endringer som utløser søknadsplikt.
  • For sesongcampingplasser uten faste installasjoner som strøm, vann, avløp og lignende, vil kravet til 4 meters avstand mellom enhetene gjelde ved ny sesongoppstart.
  • Omstrukturering av campingenheter innad i en parsell eller sesongflytting av campingenheter vil ikke utgjøre en vesentlig endring av selve parsellen, så lenge det ikke påvirker parsellens utbredelse, bredde på branngater, utforming eller areal.
  • Endring av leietakere av campingenheter eller endringer innenfor lovlig etablerte campingenheter vil ikke regnes som en vesentlig endring av campingplassen. Slike interne endringer innad i en parsell vil ikke utløse nye krav til parsell oppdeling og branngater eller avstand mellom campingenhetene.

Oppsummert innebærer dette at endringen først og fremst får betydning for nye campingplasser, utvidelser, oppgraderinger og andre vesentlige endringer av en campingplass.

I tillegg innebærer endringen at campingplasser som tidligere ikke har hatt anviste plasseringer, må legge til rette for 4 meters avstand mellom hver campingenhet før sommersesongen 2022 starter. Hvis ikke kan man risikere at kommunen fører tilsyn og gir pålegg om nødvendig utbedring.

Det er imidlertid ingenting i veien for at den enkelte campingplass tilpasses etter de nye kravene selv om det ikke er krav til det, som et føre-var tiltak. Noe vi antar enhver campingturist vil legge merke til og sette pris på for å bedre brannsikkerheten.