Ny veileder om planlegging av fritidsboliger – langt vanskeligere å få vedtatt nye hyttefelt

Kommunal- og distriktsdepartementet har nå utgitt en ny veileder om planlegging av fritidsboliger. Veilederen gir oversikt over nasjonale føringer og hensyn som er viktige for å sikre en mer bærekraftig lokalisering, utbygging og bruk av fritidsboliger. I tillegg beskriver veilederen hvordan hensynene skal inngå i kommunale- og regionale planer, med hovedvekt på kommunal planlegging.

Bærekraftige løsninger og hensynet til klima og miljø

Veilederen erstatter veilederen Planlegging av fritidsbebyggelse utgitt i 2005. Den nye veilederen har et større fokus på bærekraftige løsninger og hensynet til klima og miljø i planleggingen. Det legges blant annet opp til at kommunene i større grad må vurdere om det skal bygges nye fritidsboliger, eller om verdiskapningen fremover skal knyttes mer til bruk og vedlikehold av eksisterende bygningsmasse. Veiledningen viser at det fremover trolig skal mye til å få vedtatt nye hyttefelt som ikke allerede ligger inne i gjeldende plan – eventuell ny utbygging av fritidsboliger må i svært stor grad skje gjennom fortetting av eksisterende hyttefelt.

Målet med veilederen

Veilederen er rettet mot kommuner, statlige og regionale myndigheter, samt planleggere, utbyggere, organisasjoner og andre som er involverte i planlegging og utbygging av fritidsboligen. Departementet opplyser om at målet er at veilederen skal bidra til en planlegging av fritidsboliger som er mer bærekraftig. Det skal skje ved at lokal verdiskapning, miljøhensyn, samfunnssikkerhet og beredskap og generelle mål for samfunnsutvikling blir fulgt på en god måte.

Det presiseres i veilederen at den ikke er et selvstendig grunnlag for innsigelser i planprosessen.

Plan- og bygningsloven § 3-1 lister opp en rekke hensyn som skal tas i kommunal- og regional planlegging. Planleggingen skal legge til rette for verdiskapning og næringsutvikling, men skal også sikre jordressurser, verdifulle landskap og kulturmiljø, samt sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. Det er også viktig å legge til rette for god forming av bygde omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekst- og levevilkår i alle deler av landet, samt at det tas klimahensyn gjennom reduksjon av klimagassutslipp og tilpasning til forventede klimaendringer.

Statlige planretningslinjer utdyper og konkretiserer nasjonal politikk

Statlige planretningslinjer utdyper og konkretiserer nasjonal politikk på viktige områder. Det går frem av veilederen at disse også skal legges til grunn ved planlegging av fritidsboliger. P.t. er det gitt følgende statlige planretningslinjer:

Det går videre frem av veilederen at kommuner som satser på fritidsbebyggelse og reiseliv bør fastsette en politikk for bærekraftig utvikling av disse næringene i kommuneplanen. Dette innebærer å gjøre en samlet vurdering av de økonomiske, næringsmessige, arealmessige og samfunnsmessige utsiktene og konsekvensene av å legge til rette for nye fritidsboliger, og fastsette mål og strategier for fremtidig utvikling. Det er listet opp en rekke spørsmål som kommunen må ta stilling til for å komme frem til en ønsket politikk.

Lokal samfunnsutvikling og hensynet til klima og miljø

Det vises til at utbygging, vedlikehold og bruk av fritidsboliger gir grunnlag for lokal verdiskapning knyttet til bygg- og anleggsvirksomhet, handel, service, opplevelses- og kulturtilbud og tilrettelagte aktiviteter. Kommunene oppfordres nå til å ta stilling til om verdiskapningen skal knyttes til utbygging av nye fritidsboliger, eller om verdiskapningen fremover skal knyttes mer til bruk og vedlikehold av eksisterende bygningsmasse. Det vises i den forbindelse til at det ikke er bærekraftig å utvikle områder og aktivitetstilbud som det ikke vil være etterspørsel etter på lang sikt.

I veilederen vises det videre til «Agenda 2030», som er en felles handlingsplan for bærekraftig utvikling, og som Norge har forpliktet seg til å følge for at verden skal nå de 17 bærekraftsmålene innen 2030. Fylkeskommunene og kommunene har et viktig ansvar i oppfølgningen av målene. Hovedutfordringene til Norge er særlig knyttet til høyt materielt forbruk, utslipp av klimagasser og tap av naturmangfold. Disse utfordringene er svært aktuelle ved planlegging, lokalisering og utforming av fritidsboliger, og må hensyntas i planleggingen av fritidsboliger. Nå må målet være å finne løsninger som gir lokal samfunnsutvikling og samtidig følger opp hensynet til klima og miljø.

Også andre hensyn er viktige i planleggingen, f.eks. hensynet til landskapet, naturverdier, friluftsliv og ferdsel, strandsonen langs sjø og vassdrag, kulturmiljø, landbruk og reindrift, samfunnssikkerhet og beredskap, samt mobilitet og teknisk infrastruktur.

Her finner du veilederen