Klimaendringar og kommunalt arbeid for framtidig arealbruk  

Klimaendringar har alvorlege konsekvensar, og vi ser det i form av stadig høgare temperaturer, meir nedbør, meir ekstremver og at planter og dyr mister sine leveområde.  Langs kysten inneber dette blant anna at havnivået stig og vi har meir regn, samt auka risiko for flaum og skred. Blant FN sine berekraftsmål er det eit mål om å stoppe klimaendringane innen 2030. Med grunnlag i dette har Norge sett seg som mål å redusere utslepp av klimagasser med 50 til 55 prosent innan 2030.  

Kommunalt arbeid 

For å nå dette målet er ein avhengig av at kommunane føl opp med lokale strategiar og konkrete mål. Slike strategier er utarbeida og vedteke av fleire kommuner, og vil få betyding for framtidig arealbruk og planprosesser.  

Bergen kommune sin grønne strategi 

Bergen kommune vedtok sin strategi 25.01.2023. Du kan lese strategien i sin heilheit her. Den angir Bergen sine klimamål og har fire strategier for å nå 2030- og 2050-målet. Eit satsingsområde er at kommunen har som mål å bli arealnøytral. Arealnøytralitet er eit nytt konsept som aldri har blitt brukt i Norge, men som for Bergen inneber at kommunen innan 2030 skal vere ein kommune der allereie utbygde areal blir gjenbrukt framfor å bygge ned natur, jordbruksareal og grøntområde. På den måten vil viktige areal for karbonlagring, klimatilpassing og mattryggleik beskytta.  

Nordre Follo som pilotkommune 

Nordre Follo er pilot for to prosjekt som skal utvikle ein metodikk for å lage gode arealregnskap på kommunenivå, og som også inkluderer naturregnskap på ein fagleg forsvarleg måte. Målet er å utvikle eit konsept som gir kommunen gode verktøy i arbeidet med å oppnå arealnøytralitet. Kommunen er elles langt framme med arbeidet i å implementere sine naturstrategier i kommunale planer, og vedtok allereie i desember 2019 at kommunen skulle ha som mål å bli arealnøytral. Med grunnlag i dette vart ca. 1400 dekar areal omdisponert frå utbygging til landbruk, natur og friluftsliv når ny arealdel til kommuneplanen vart vedteke. 

Du kan lese meir om korleis Nordre Follo jobber med arealnøytralitet her. 

Vil du høyre meir om arealnøytralitet så har Miljødirektoratet laga ein podcast om temaet. I den fortel ansatte i Nordre Follo om kommunen sitt arbeid mot å sikre arelanøytralitet i framtidig planarbeid. Du finn podcasten her.