Endring i estetikkbestemmelsen

Ønsker du å gjøre endringer på fasaden? I så fall bør du være klar over endringen i plan- og bygningslovens krav til visuelle kvaliteter som trådte i kraft ved nyttår.

Søknadspliktige fasadeendringer

Om du planlegger en fasadeendring, skal det svært lite til for å utløse søknadsplikt til kommunen. For eksempel vil det være søknadspliktig å skifte ut vinduer og ytterdører med andre vinduer og dører som har en annen størrelse eller utforming enn det opprinnelige. Å skifte taket eller å utvide balkongen, vil også være søknadspliktige fasadeendringer.

Tidligere bestemmelse

Etter plan- og bygningsloven § 29-2 kan kommunen avslå en søknad om fasadeendring dersom tiltaket, for eksempel en ny ytterdør, ikke har gode nok visuelle kvaliteter etter kommunens oppfatning. Dette kan være alt fra om kommunen ikke mener at tiltaket er estetisk pent, at det ikke passer inn i omgivelsene, eller at tiltaket har en feil plassering. Det avgjørende er med andre ord å finne den riktige balansen mellom tiltaket og omgivelsene slik at det blir en god helhet og harmoni.

Siden bestemmelsen går på det visuelle med tiltaket og krav som stilles iht. til det, er bestemmelsen ofte omtalt som «estetikkbestemmelsen» eller «skjønnhetsparagrafen».

Endring

Den 01.01.2023 trådte det i kraft en tilleggssetning til bestemmelsen. Ved søknad om fasadeendringer, kan kommunen i vurderingen av byggets visuelle kvaliteter nå også legge vekt på hensyn til viktige historiske, arkitektoniske og andre kulturelle verdier.

I lovforarbeidene påpekes det at det i kommunens vurdering av om kravene til tiltakets visuelle kvaliteter er innfridd, kan være relevant å legge vekt på om byggverket representer lokal byggeskikk eller en særlig stilperiode, eller om byggverket gjenspeiler tekniske innovasjoner med henblikk på konstruksjon eller materialvalg. Om bygget er kilde til historisk kunnskap om for eksempel bygningshistorie eller arkitektur, er dette noe også kommunen kan vektlegge i sin vurdering.

Tillegget i estetikkbestemmelsen er ikke nytt i seg selv. Innholdet har tidligere fremgått av lovens § 31-1 angående krav til eksisterende byggverk. Det som er nytt er at estetikkbestemmelsen er, i motsetning til lovens § 31-1, en selvstendig avslagshjemmel. Konsekvensen av lovendringen er dermed at kommunen nå kan avvise en søknad om fasadeendring grunnet historiske, arkitektoniske og andre kulturelle verdier.

Dersom du vil søke om en fasadeendring, og bygget kan ha historiske, arkitektoniske eller andre kulturelle verdier for omgivelsene, vil det være hensiktsmessig å forsøke å beholde fasadens opprinnelige uttrykk slik at kommunen ikke kan avslå med hjemmel i estetikkbestemmelsen. Det er ellers lurt å ha tett dialog med kommunen eller de antikvariske myndighetene i prosessen, slik at man får et godt samarbeid om tiltakets visuelle kvaliteter, og dermed også øker sannsynligheten for en godkjent søknad.

Om du vil lese mer om endringen, finner du forarbeidene til endringen her.