Arkiv

Forfatter: Ida Helen

32 artikler funnet

Tolkningsuttalelse ❘ Om kommunens adgang til å unnta fra krav om ansvarsrett 

Hovedregelen er ansvarlig foretak Utgangspunktet og hovedregelen er at søknadspliktige tiltak skal forestås av ansvarlig foretak, også ved konkurs eller søknad om etterfølgende tillatelse, jf.…

Les mer

Ny standard for areal- og volumberegning

Standarden samler retningslinjer og gir sammenfallende tolkning av areal- og volumbegreper for hele byggebransjen, og vil gjelde for brukere og forbrukere av bygninger. Den vil…

Les mer

DOM ❘ Rekken av problemstillinger innenfor tomtefeste synes uendelig

Høyesterett kom til: ✅ Innløsningsretten var forbeholdt fremfester, ikke fester, jf tomtefesteloven § 42. ✅ Innløsningsretten omfattet ikke de ubebygde bruksnummerne. ✅ Innløsningsretten omfattet alle…

Les mer

Avstandskrav kan være så enkelt, men likevel så vanskelig. Hold tungen rett i munnen for riktig beregning!

Hensyn og utgangspunkt for avstandskrav Hensyn og formål bak avstandskrav er først og fremst branntekniske hensyn, men også for å sikre tilstrekkelig med luft og…

Les mer

Parkeringskrav for fritidsbustadar

Krav til tilstrekkelig uteareal Som vist til innleiingsvis så set plan- og bygningslova (pbl) § 28-7 krav til tilstrekkeleg uteareal for rekreasjon og parkering på…

Les mer

Hyttesameier: Fortjener hytten å bli eiet av en eneeier, eller ønsker du å bli kjøpt ut? Oppløsning av sameiet kan da være svaret.

Å eie hytteeiendom sammen kan utvilsomt være vanskelig, uavhengig av hvor godt forhold man måtte ha til de øvrige eierne. Og ofte har de ulike…

Les mer

Branntryggleik i studentbustadar

Utleigar er ansvarlig Husk at det er du som utleigar som er ansvarlig for branntryggleiken i bygget som du eig. Ansvaret føl både av brann-…

Les mer

Ekstremvær krever særlig aktsomhet i byggesaksprosessen

Saken ble først publisert på harris.no 10. august 2023 Kommunens ansvar for at byggegrunnen er sikker I plan- og bygningsloven stilles det krav om at…

Les mer

Endra krav til søknad for oppføring av pipe/skorstein i tilbygg under 50 m2

Endring av regelverket Oppføring og rehabilitering av pipe/skorstein er eit søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningslova, og hovedregelen er at eit ansvarleg foretak må søke…

Les mer

Høgda på muren er avgjerande for om tiltaket er søknadspliktig eller ei

Mindre murer er unnateke søknadsplikt Hovedregelen er at mur er søknadspliktig etter byggesaksdelen i plan- og bygningslova. I byggesaksforskrifta er det gitt unntak frå søknadsplikt…

Les mer

Andre arkivsider

Månedlig:

Emner: