Arkiv

Forfatter: Ida Helen

46 artikler funnet

Parkeringskrav på regulerte tomter – ny avklaring fra departementet

Arealplaner er kommunens primære verktøy for å stille krav til bruk av arealene, herunder krav til parkering. Kommunen kan, uavhengig av arealformål, vedta bestemmelser til…

Les mer

Er de ekstra soverommene i bygården virkelig søknadspliktig?

Saken ble først publisert Mandag 17. juni 2024 på Estatenyheter.no Fra 1. januar 2022 har Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) innført et nytt prioritert tilsynsområde: tilsyn med…

Les mer

Hvordan dokumentere at atkomstkravet i plan- og bygningsloven er oppfylt?

Kravet til veiforbindelse er regulert slik i lovens § 27-4 første ledd første punktum: «Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av…

Les mer

Bygg når du kan – byggeløyve har avgrensa varigheit

Når startar fristen? Lovgivar la lenge til grunn at fristen skulle telje frå kommunen sitt vedtak, utan omsyn til om vedtaket vart klaga på. Dette…

Les mer

Strandsonesakene – Harris forklarer

Mange grunneiere fikk pålegg om å rive sine eldre brygger I samarbeid med Bergen byarkiv oppdaget Harris Advokatfirma at det nesten ikke er dokumentasjon å…

Les mer

Kva gjer du når hogst hos naboen blir ein fare for ras på din eiendom?

Naturskade som konsekvens Skoglova skal sikre ei berekraftig forvaltning av skogressursane, sikre det biologiske mangfaldet,  og at det blir teke omsyn til landskapet, friluftslivet og…

Les mer

Forslag til nye planretningslinjer med fokus på effektiv arealbruk, fortetting og transformasjon 

Statlege rammer og kommunalt handlingsrom  Formålet med planretningslinjene er å sikre ei samordna og berekraftig bustad-, areal- og transportplanlegging. Dei skal samstundes gi kommune og…

Les mer

Søknadsplikt og høydekrav for solcelleanlegg på tak

Søknadsplikt Etter plan- og bygningsloven er oppføring av bygningstekniske installasjoner et søknadspliktig tiltak. Utgangspunktet er at solcelleanlegg er å anse som en bygningsteknisk installasjon, og…

Les mer

Frokostmøte i Bergen. Raskere planprosesser: Hvordan balansere sektorhensyn og unngå tidstyver?

Bergen Næringsråd og Harris Advokatfirma inviterer til frokostmøte om planprosesser. Her vil Bergen kommune dele sine erfaringer om hva som skiller kjappe og treige planprosesser.…

Les mer

Negative servitutter for å begrense konkurranse i dagligvaresektoren er nå forbudt  

Regjeringen har nylig vedtatt forbud mot negative servitutter som hindrer konkurrerende virksomheter i å bruke en eiendom til dagligvarevirksomhet. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2024. Vi ser nærmere på innholdet i forskriften og hvordan aktørene bør innrette seg etter denne.

Les mer

Andre arkivsider

Månedlig:

Emner: