Byggesaksdel

38 artikler funnet

Endra krav til søknad for oppføring av pipe/skorstein i tilbygg under 50 m2

Endring av regelverket Oppføring og rehabilitering av pipe/skorstein er eit søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningslova, og hovedregelen er at eit ansvarleg foretak må søke…

Les mer

Høgda på muren er avgjerande for om tiltaket er søknadspliktig eller ei

Mindre murer er unnateke søknadsplikt Hovedregelen er at mur er søknadspliktig etter byggesaksdelen i plan- og bygningslova. I byggesaksforskrifta er det gitt unntak frå søknadsplikt…

Les mer

Forholdet mellom kommunal bygningsmyndighet og offentlige veimyndigheter

Dispensasjon eller uttalelse? Men hvilken offentlig myndighet forholder du deg til og trenger du en uttalelse i en dispensasjonssak eller et vedtak etter vegloven for…

Les mer

Endring i estetikkbestemmelsen

Søknadspliktige fasadeendringer Om du planlegger en fasadeendring, skal det svært lite til for å utløse søknadsplikt til kommunen. For eksempel vil det være søknadspliktig å…

Les mer

No blir det enklare å bygge mikrohus

Kva er eit mikrohus? Mikrohus er hus med under 30 kvadratmeter bruksareal, som har ein etasje, er utan kjellar og har ei maks høgd på…

Les mer

Transformasjon – balansekunst på høyt nivå

Denne saken ble først publisert i magasinet Næringseiendom 01/23 Forfattere: Olav Pedersen, Advokat / Managing partner og Cathrine Tvedt Lorentzen, Advokat. Hva er transformasjon? Når…

Les mer

Anleggseiendom

Hva er anleggseiendom? En «anleggseiendom» er etter matrikkelloven § 5 første ledd bokstav b definert som «ein bygning eller konstruksjon, eller eit anna avgrensa fysisk…

Les mer

Kartlegging av dispensasjonspraksis

Eit mål å redusere talet på dispensasjonar Kommunal- og distriktsdepartementet arbeider med å forbedre og effektivisere planprosesser og byggesakshandsaming, samt forenkle regelverket i plan- og…

Les mer

Krav til utleigebustadar

Behovet for utleigebustadar varierer frå kor du er i landet. Enkelte stader er det overskudd av utleigebustadar, medan andre stader er det stort press på…

Les mer

klubbe, dom

Prinsipiell dom i strandsonesak

Saken ble først publisert på Harris.no 5. januar 2023 Dom slår fast at Bergen kommune ikke kunne fatte vedtak om pålegg om riving av brygge. Det forhold…

Les mer